Integritetspolicy för Svensk Förening för Radiofysik

Svensk Förening för Radiofysik (SFfR) ändamål är att främja radiofysikens utveckling, att verka för ett stimulerande utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området, såväl nationellt som internationellt. SFfR anordnar vetenskapliga möten med föredrag och diskussioner och sprider på annat sätt information om radiofysikens olika tillämpningsområden såsom forskning, strålskydd samt hälso- och sjukvård.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

SFfR använder personuppgifter för att kunna bedriva vår stadgereglerad verksamhet. Vi måste behandla personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva våra olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar, samt hantera olika ekonomiska transaktioner.

Personuppgifter som vi tar in

De personuppgifter som registreras är namn, arbetsplats och kontaktuppgifter. För utbetalning av pengar tar även in kontonummer. Det kan även förekomma att vi behöver uppgifter om särskilda önskemål – allergier m.m. – vid mötesaktiviteter. Vi tar inte in mer personuppgifter än vad som är relevant för ändamålet.

Dina rättigheter

SFfR är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade, eller veta hur länge SFfR kommer att lagra dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer aldrig utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om du anser att SFfR inte har vidtagit begärda åtgärder med dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Laglig grund för hantering av personuppgifter

SFfR huvudsakliga verksamhet är reglerad i stadgar. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifter för den som är medlem SFfR är avtal (stadgarna). För behandling av personuppgifter för icke-medlemmar – i samband med mötesaktiviteter – är det i regel samtycke som är den lagliga grunden. När det gäller hanteringen av SFfR ekonomi och stiftelseförvaltning finns också rättslig förpliktelse som laglig grund, såsom skattelagar, bokföringslag och stiftelselag.

Spara personuppgifter

SFfR sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi kommer att lagra personuppgifter så länge du har en relation med oss – i egenskap av medlem, sökanden av stipendium, förtroendevald eller mötesdeltagare – och kort tid därefter beroende på ändamål. Personuppgifter gallras då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för.