Stadgar

Klicka här för att ladda ner stadgarna pdf.


Stadgar för Svenska Läkaresällskapets Sektion för Medicinsk Radiofysik

§1 Föreningen utgör en sammanslutning av för dess verksamhetsområden intresserade personer. Till medlem kan antagas fysiker, läkare och övriga som genom sin sysselsättning har anknytning till och intresse för radiofysik.

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Radiofysik och är ansluten till International Organization for Medical Physics (IOMP) och därigenom till International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM).

§2 Föreningens ändamål är att främja radiofysikens utveckling, att verka för ett stimulerande utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området, såväl nationellt som internationellt.

Föreningen anordnar vetenskapliga möten med föredrag och diskussioner och sprider på annat sätt information om radiofysikens olika tillämpningsområden såsom forskning, strålskydd samt hälso- och sjukvård.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Radiofysik ombesörjer föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner eller medlemsföreningar i Sällskapet skall samråd med dessa ske.

§3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna.

Styrelseledamot skall vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar - och därtill behöriga - bör vara enskilda medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet.

Andra intressenter som vill främja Svensk Förening för Radiofysiks ändamål, d.v.s. radiofysikens utveckling och ett stimulerande utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området såväl nationellt som internationellt, kan bli stödjande medlemmar till Föreningen mot en minimiavgift, som årsmötet bestämmer.

Medlem som önskar utträda ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av kassören, ej under två år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur sektionen.

§4 Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för radiofysikens utveckling.

Styrelsen kan på förslag därom kalla företrädare för närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

§4a Föreningens medlemsregister innehåller för- och efternamn, arbetsgivare, adress och e-postadress.

Medlemsregistret skall årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att sektionens mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige skall kunna beräknas. Antal enskilda medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som också är medlemmar i sektionen är grund för mandat. Uppgifterna som lämnas skall avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot.

Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val omedelbart tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

§7 Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar.

§8 Föreningens räkenskaper omfattar tiden fr.o.m. 1 oktober t.o.m. 30 september nästföljande år.

Föreningens årsmöte äger rum under någon av månaderna november och december på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek, samt väljes styrelseledamöter, två revisorer jämte suppleanter för dessa, samt valberedning. Styrelseledamöter väljes för en tid av två år, varvid 3 väljs vid udda årsmötesår och 2 vid jämna årsmötesår.

Därjämte väljes, för en tid av två år, ledamot i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling, samt suppleant. Sektions ledamot i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (suppleant) skall vara enskild medlem eller associerad medlem i Sällskapet.

Fråga eller frågor som sektion skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötets dagordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna senast femton dagar före mötet.

Extra möte skall hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§9 Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

Andra frågor avgörs, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§10 Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är sektionsmedlem, äger tillträde till sektionens årsmöte med rätt att deltaga i förhandlingarna, men ej i sektionens beslut.

Sektionsmedlem bör vara enskild medlem i Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i §2 tredje stycket.

§11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes minst 2 månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillsändas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fodras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Beslutad ändring träder i kraft först sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

§ 12 Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4a) för att bedrivaden stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål. Mer utförlig beskrivning finns i föreningens gdpr-policy.

§ 13 Inbördes arrangemang mellan sektionen och Svenska Läkaresällskapet

Som sektion i Svenska Läkaresällskapet har föreningen och Svenska Läkaresällskapet ett samarbete som innebär att sektion kan få rösträtt i Svenska Läkaresällskapet. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan sektionen och Svenska Läkaresällskapet rörande sektionens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Sektionen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 12).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då sektionen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

- beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 4a andra stycket).

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapet egna behandling
och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Sektionen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se sektionens webbsida för kontaktuppgifter).

Antogs vid Svensk Förening för Radiofysiks årsmöte 2020-11-19